• NGUYỄN BỈNH KHIÊM (SÁNG)
  • NGUYỄN BỈNH KHIÊM (TRƯA)
  • NGUYỄN BỈNH KHIÊM (CHIỀU)
  • YẾT KIÊU 1
  • YẾT KIÊU 2 (RIVERSIDE)
  • ZUMBA - BELLY DANCE - YOGA DÂY - YOGA KIDS - YOGA NAM
  • YOGA KIDS YẾT KIÊU
  • YOGA KIDS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Ngày Thời gian học Thời lượng Huấn luyện viên Lớp học Học phí
Mon 17h00 - 18h00 60min - Mr Duy (NBK) Liên Hệ
Mon 6:00 - 7:00 60min - Ms Nguyên Trần
BASIC YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Mon 10:00 - 11:00 60min - Ms Tuyết
BASIC YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Monday Mon 17:00 - 18:00 60min Liên Hệ
Monday Mon 6:00 - 7:00 60min Liên Hệ
Mon 17:00 - 18:00 60min - Mr Vinh Liên Hệ
Monday 9:00 - 10:00 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Saturday 15:00 - 16:00 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Mon 17:00 - 18:00 60min - Mr Duy (NBK) 50 VNĐ
Mon 7:30 - 8:30 60min - Mr Phi Liên Hệ
Monday Liên Hệ
Monday Mon 11:00 - 12:00 60min Liên Hệ
Mon 17:30 - 18:30 60min - Ms Mai Liên Hệ
Monday 17:30 - 18:30 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Saturday 16:00 - 17:00 60min
YOGA DÂY KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Tuesday Tue 17:30 - 18:30 60min - Ms Thảo (YK2) 70 VNĐ
Mon 7:30- 8:30 60min - Ms Thanh
YOGA (NGƯỜI CAO TUỔI) Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Monday Mon 18:30 - 19:30 60min Liên Hệ
Monday Mon 12:00 - 13:00 60min Liên Hệ
Mon 18:00 - 19:00 60min - Mr Phi
STRESTRING YOGA 2 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Tuesday 9:00 - 10:00 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Sunday 8:00 - 9:00 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Tue 18:30 - 19:30 60min - Mr Minh (YK2) Liên Hệ
Mon 12:00 - 13:00 60min - Mr Phi Liên Hệ
Monday Mon 19:00 - 20:00 60min
THERAPY YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Monday Mon 16:30 - 17:30 60min Liên Hệ
Mon 19:00 - 20:00 60min - Mr Phi
BASIC YOGA 2 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Tuesday 17:30 - 18:30 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Sunday 9:00 - 10:00 60min
YOGA DÂY KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wed 17:30 - 18:30 60min - Mr Duy (YK2) Liên Hệ
Mon 12:00 - 13:00 60min - Mr Paveen Liên Hệ
Tueday Tue 17:30 - 18:30 60min Liên Hệ
Monday Mon 17:00 - 18:00 60min Liên Hệ
Mon 19:00 - 20:00 60min - Ms Nguyên Lê Liên Hệ
Tue 17:00 - 18:00 60min - Ms Nghĩa Liên Hệ
Wednesday 9:00 - 10:00 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Sunday 15:00 - 16:00 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wed 19:30 - 20:30 60min - Mr Duy (YK2) Liên Hệ
Tue 6:00 - 7:00 60min - Mr Vinh
POWER YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wednesday Wed 17:00 - 18:00 60min Liên Hệ
Monday Mon 18:00 - 19:00 60min Liên Hệ
Monday Mon 17:30 - 18:30 60min Liên Hệ
Tue 18:00 - 19:00 60min - Ms Nguyên Lê
TWIAT YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wednesday 17:30 - 18:30 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Sunday 16:00 - 17:00 60min
YOGA DÂY KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Thu 17:30 - 18:30 60min - Ms Thảo (YK2) Liên Hệ
Tue 7:30 - 8:30 60min - Mr Vinh
BALANCE YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wednesday 60min Liên Hệ
Monday 18:00 - 19:00 60min Liên Hệ
Tue 18:00 - 19:00 60min - Mr Vinh Liên Hệ
Thursday 9:00 - 10:00 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Thu 18:30 - 19:30 60min - Mr Minh (YK2) Liên Hệ
Tue 12:00 - 13:00 60min - Mr Paveen
BALANCE YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wednesday Wed 18:30 - 19:30 60min Liên Hệ
Monday 19:00 - 20:00 60min Liên Hệ
Tue 19:00 - 20:00 60min - Ms Nguyên Lê
BASIC YOGA 2 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Thursday 17:30 - 18:30 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Fri 7h30 - 8h30 60min Mr.Duy (NBK) Liên Hệ
Tue 12:00 - 13:00 60min - Ms Hiên Liên Hệ
Wednesday Wed 19:00 - 20:00 60min
THERAPY YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Tuesday 6:00 - 7:00 60min
VINYASA YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Tue 19:15 - 20:15 60min - Ms Trâm Liên Hệ
Friday 9:00 - 10:00 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Fri 17:00 - 18:00 60min - Mr Duy (YK2) Liên Hệ
Wed 6:00 - 7:00 60min - Ms Mai
STRESTRING YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Thursday Thu 17:30 - 18:30 60min Liên Hệ
Tuesday 7:00 - 8:00 60min Liên Hệ
Wed 17:00 - 18:00 60min - Ms Mai
STRESTRING YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Friday 17:30 - 18:30 60min
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Fri 19:30 - 20:30 60min - Mr Duy (YK2) Liên Hệ
Wed 7:00 - 8:00 60min - Ms Thúy
BASIC YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Thursday Thu 18:00 - 19:00 60min Liên Hệ
Tuesday 16:00 - 17:00 60min Liên Hệ
Wed 17:00 - 18:00 60min - Mr Saikat Liên Hệ
Sat 9h00 - 10h00 60min - Ms Trâm (NBK)
YOGA KIDS DÂY Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wed 7:30 - 8:30 60min - Mr Thanh
YOGA (NGƯỜI CAO TUỔI) Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Friday Fri 17:00 - 18:00 60min Liên Hệ
Tuesday 16:30 - 17:30 60min Liên Hệ
Wed 17:30 - 18:30 60min - Mr Trung Liên Hệ
Sat 15:00 - 16:00 60min - Ms Dung (NBK) Liên Hệ
Wed 7:30 - 8:30 60min - Mr Saikat Bachar
HATHA YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Friday
THERAPY YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Tuesday 17:30 - 18:30 60min Liên Hệ
Wed 18:00 - 19:00 60min - Mr Saikat Bachar
HATHA YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Sat 17:30 - 18:30 60min - Ms Thảo (YK2) Liên Hệ
Wed 12:00 - 13:00 60min - Mr Phi
POWER YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Friday Fri 18:30 - 19:30 60min Liên Hệ
Tuesday 17:30 - 18:30 60min Liên Hệ
Wed 19:00 - 20:00 60min - Mr Saikat Bachar
HATHA YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Sat 18:30 - 19:30 60min - Mr Minh (YK2) Liên Hệ
Wed 12:00 - 13:00 60min - Ms Nguyên Trần
STRESTRING YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Saturday Sat 19:00 - 20:00 60min
THERAPY YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Tuesday 18:00 - 19:00 60min Liên Hệ
Wed 19:00 - 20:00 60min - Mr Trung Liên Hệ
Sun 9:00 - 10:00 60min - Ms Trâm (NBK)
YOGA KIDS DÂY Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Thu 6:00 - 7:00 60min - Mr Vinh
HATHA YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Tuesday 19:00 - 20:00 60min Liên Hệ
Thu 16:30 - 17:30 60min - Ms Nghĩa Liên Hệ
Sun 15:00 - 16:00 60min - Ms Dung (NBK) Liên Hệ
Thu 6:00 - 7:00 60min - Ms Thảo
HATHA YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wednesday 6:00 - 7:00 60min
BALANCE YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Thu 17:00 - 18:00 60min - Ms Thanh Liên Hệ
Thu 7:30 - 8:30 60min - Ms Nguyên Trần
BASIC YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wednesday 11:00 - 12:00 60min Liên Hệ
Thu 17:30 - 18:30 60min - Mr Vinh Liên Hệ
Thu 12:00 - 13:00 60min - Mr Saikat
POWER YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wednesday 12:00 - 13:00 60min Liên Hệ
Thu 18:00 - 19:00 60min - Ms Hương Liên Hệ
Thu 12:00 - 13:00 60min - Ms Hiên Liên Hệ
Wednesday 16:00 - 17:00 60min Liên Hệ
Thu 19:00 - 20:00 60min - Ms Hương
HATHA YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Fri 6:00 - 7:00 60min - Ms Mỹ
STRESTRING YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wednesday 16:30 - 17:30 60min Liên Hệ
Thu 19:15 - 20:15 60min - Ms Trâm Liên Hệ
Fri 7:00 - 8:00 60min - Mr Paveen
BASIC YOGA 2 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wednesday 17:00 - 18:00 60min Liên Hệ
Fri 17:00 - 18:00 60min - Ms Yogeeta
STRESTRING YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Fri 7:30 - 8:30 60min - Mr Thanh
YOGA (NGƯỜI CAO TUỔI) Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Wednesday 17:30 - 18:30 60min Liên Hệ
Fri 17:30 - 18:30 60min - Mr Trung Liên Hệ
Fri 12:00 - 13:00 60min - Mr Phi Liên Hệ
Wednesday 18:00 - 19:00 60min Liên Hệ
Fri 18:00 - 19:00 60min - Ms Trinh Liên Hệ
Fri 12:00 - 13:00 60min - Mr Saikat Liên Hệ
Wednesday 19:00 - 20:00 60min Liên Hệ
Fri 19:00 - 20:00 60min - Ms Trinh
HATHA YOGA 1 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Thursday 6:00 - 7:00 60min Liên Hệ
Sat 7:30 - 8:30 60min - Ms Mai
BASIC YOGA 2 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Fri 19:00 - 20:00 60min - Mr Trung Liên Hệ
Thursday 7:00 - 8:00 60min Liên Hệ
Sun 8:00 - 9:00 60min - Ms Dung
YOGA MẸ VÀ BÉ Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Sat 15:00 - 16:00 60min - Ms Dung
YOGA SÀN KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Thursday 16:00 - 17:00 60min
THERAPY YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Sun 9:00 - 10:00 60min - Ms Dung
YOGA DÂY KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Sat 16:30 - 17:30 60min - Ms Mai Liên Hệ
Thursday 16:30 - 17:30 60min Liên Hệ
Sat 17:00 - 18:00 60min - Ms Trâm Liên Hệ
Thursday 17:00 - 18:00 60min Liên Hệ
Sat 18:00 - 18:00 60min - Ms Mai
BASIC YOGA 2 Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Thursday 17:30 - 18:30 60min Liên Hệ
Sun 15:00 - 16:00 60min - Ms Dung
YOGA THẢM KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Tuesday 18:00 - 19:00 60min Liên Hệ
Sun 16:00 - 17:00 60min - Ms Dung
YOGA DÂY KIDS Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Thursday 19:00 - 20:00 60min Liên Hệ
Friday 6:00 - 7:00 60min Liên Hệ
Friday 11:00 - 12:00 60min Liên Hệ
Friday 12:00 - 13:00 60min Liên Hệ
Friday 16:00 - 17:00 60min Liên Hệ
Friday 16:30 - 17:30 60min Liên Hệ
Friday 17:00 - 18:00 60min Liên Hệ
Liên Hệ
Friday 17:00 - 18:00 60min Liên Hệ
Friday 17:30 - 18:30 60min Liên Hệ
Friday 18:00 - 19:00 60min Liên Hệ
Friday 19:00 - 20:00 60min Liên Hệ
Saturday 6:00 - 7:00 60min Liên Hệ
Saturday 7:00 - 8:00 60min Liên Hệ
Saturday 8:00 - 9:00 60min
BALANCE YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Saturday 16:00 - 17:00 60min
THERAPY YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
Saturday 17:00 - 18:00 60min Liên Hệ
Saturday 18:00 - 19:00 60min Liên Hệ
Saturday 19:00 - 20:00 60min Liên Hệ
Sunday 8:00 - 9:00 60min Liên Hệ
Sunday 16:00 - 17:00 60min Liên Hệ
Sunday 17:00 - 18:00 60min
BALANCE YOGA Đăng ký khóa học
Liên Hệ
icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0766 009 938